Styrelseberättelse

För Stora Skärens Invallningsföretag åren 1927-35.

 

På initiativ  av lantbrukaren Elis Jonsson Östra Eknö att genom invallning av Stora Skären hindra ofta förekommande översvämningar och därmed stora förluster som drabbar ägarna genom att skörden totalt förstöres, beslöto ägarna av Västra-Östra Eknö gårdar att rådgöra med Lantbruksingenjören i länet för frågans lösande.

            Första förberedande sammanträden höllos under åren 1927-1928. Den 20 mars 1928 hade utredningen kommit så långt, att Lantbruksingenjören Velin-Berger sammankallade första sammanträdet vid Östra Eknö med de sakägare som kunde ha nytta eller på annat sätt bli berörda av företaget. Lantbruksingenjören förelade plan för arbetet samt eventuella kostnader. Efter överläggning härom anslöto sig ägarna av Östra och Västra Eknö, Sjöholmen och Uknö gårdar samt från Kungs Barkarö ägarna till Karsgården, Prästgården, Österby, Överby, Hällgården samt Hovgården, tillsammans 15 jordägare till företaget. Ägarna till Lådberga, Nåberga och Segelsberga, vilka vore närvarande uttalade sina betänkligheter och anslöto sig ej till detsamma.

            Vid detta sammanträde fördes frågan så långt att beslut fattades att så snart det blev lämpligt skulle arbetet med anläggande av skyddsvallar samt pumpstationer igångsättas utan att avvakta syneförättningens avslutande. En preliminär arbetsstyrelse tillsattes bestående av  Efraim Jonsson, ordförande. Elis Jonsson och byggmästare K.E.Nilsson samt suppleant Gust Gustafson. Styrelsen fick befullmäktigande att upptaga lån a 50 000 kr för arbetets igångsättande.

            Första sammanträdet med styrelsen hölls hos Lantbruksingenjören Velin Berger i Västerås den 26 mars 1928 och i samråd med honom inköptes maskinell utrustning till pumpstationerna.  Från ASEA  elektrisk utrustning för 9835 kr och Finnshyttan 4 st pumpar för 15122 kr, varefter arbetet med pumpstationerna omedelbart igångsattes. Den av lantbruksingenjören vid första sammanträdet uppgjorda arbetsplanen har följts och blott ett par mindre ändringar har behövt vidtagas. Ej heller har ras eller strejker inträffat som hindrat arbetets utförande eller fördyrat detsamma. Ej heller har kostnadsförslaget överskridits.

            Under åren har hållits 14 protokollförda sammanträden med styrelsen samt 8 med övriga sakägare.

Total kostnad för St.Skärens Invallnings anläggande kronro 147860

I Statsunderstöd till företaget har Kungl.Maj:t beviljat bidrag med 73.410 kr och lån från statens avdikningslånefond med 74.450 kr.

För vallbyggnader har 37032 kbm jord upplagts och för diken 27090 kbm jord.

                                              Östra Eknö, Valskog den 9 april 1935

 

Åter till