STÄMMA I BJÖRSKOGS VILTVÅRDSOM-
RÅDESFÖRENING DEN 14 MAJ 2007.
(Avskrift från protokollsboken)
1.
Stämman öppnades.
2.
Föreslagen dagordning godkändes.
3.
Till ordföranden för stämman valdes Kent Gattinger.
4.
Till protokollsförare för stämman valdes Edvin Engström.
5.
Till att justera dagens protokoll valdes Johan Pettersson och Lars Andersson.
6.
Stämman hade utlysts genom annons i Bärgslagsbladet den 4 maj 2007 och stämman ansågs härmed utlyst i behörig ordning.
7.
Fastställande av röstlängd bordlades t.v. för att vid eventuellt behov fastställas senare under mötet.
8.
Styrelsens och revisorns årsberättelser föredrogs och godkändes. Kassabehållningen vid verksam-
hetsårets slut var 12466 kronor. Styrelsen beviljades efter revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9.
Hur verksamhetsårets överskott skulle användas bäst, diskuterades. Diskussionen slutade med att
styrelsen tacksamt emotsåg bra förslag från medlemmarna.

10
Bestämdes att reglerna för jaktutövningen skulle vara samma som föregående år, alltså: Fasaner och rapphöns är fridlysta. För rådjur gäller 1 vuxet eller 2 kid per påbörjade 50 ha. Dessutom av-
råddes från bockjakt på våren. Vad gäller älgjakten beslutades att jaktlagen skulle rekommenderas följa rekommendationerna från "Jaktvårdskretsen i Arboga/Kungsör".

11.
Avgiften för jakträttsbevisen fastställdes till samma som föregående år, alltså 60 kr för gästjägare och 50 kr för jakträttsinnehavarna.
12.
Några inkomna motioner eller framställningar från styrelsen eller andra medlemmar förelåg ej.
13.
Några frågor om tillstånd för upplåtelse eller överlåtelse av jakträtt fanns ej att behandla.
14.
Några medlemsfrågor för behandling fanns ej anmälda.
15.
Till ordförande för 1 år omvaldes Kent Gattinger.
16.
Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Edvin Engström och nyvaldes, efter Ragnar Gåse, Bengt Jansson. Paul Eknöland och Kenny Andersson har ett år kvar.
17.
Till styrelsesuppleanter för 1 år omvaldes Lars Andersson och Johan Pettersson.

18
Till revisor för 1 år omvaldes Jan-Åke Elgh och till revisorsuppleant för 1 år omvaldes Lars Järling.
19.
Som ombud till Jaktvårdskretsens årsmöte omvaldes Kenny Andersson och Edvin Engström med Johan Pettersson som suppleant.
20.
Till att utfärda jakträtts- och jaktgästbevis omvaldes Paul Eknöland och Johan Pettersson.
21.
Beslutades att kallelse till nästa ordinarie jaktstämma som vanligt ska ske genom annons i Bärgslagsbladet minst 8 dagar före stämmodagen.
22.
Några "övriga frågor" att behandla förelåg ej.
23.
Stämman avslutades.

Vid protokollet
Edvin Engström

Protokollet justeras:
Johan Pettersson Kenny Andersson


BJÖRSKOGS VILTVÅRDS-
OMRÅDESFÖRENING

Verksamhetsberättelse för säsongen 1 april 2006 - 31 mars 2007.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande Kent Gattinger
Sekreterare Edvin Engström
Kassör Paul Eknöland
Övr ledamot Ragnar Gåse
-"- -"- Kenny Andersson
Suppleant Lars Andersson
-"- Johan Pettersson

Under verksamhetsåret har hållits ordinarie årsstämma. I övrigt har viss verksamhet bedrivits via informella kontakter mellan styrelsen och medlemmarna samt inom styrelsen.

Inom vårt verksamhetsområde har ca 22 jägare varit mer eller mindre aktiva. Ca 8 av dessa är fastighetsanknutna medan de övriga i någon form har jaktarrende eller är gästjägare.
Under säsongen har lösts 6 st gröna och 9 st röda jaktkort.

En klappjakt på räv ordnades under säsongen. Vi såg två rävar men ingen blev skjuten då.

Vid föregående årsstämma beslutades vad gällde älgjakten under denna säsong om förbud mot tjurjakt och dessutom avråddes från ko- och kalvjakt. Dessa förbud/rekommendationer har våra jägare respekterat.
I januari 2007 blev dock Paul Eknöland tvungen att avliva en svårt trafikskadad tjurkalv. Detta var dock helt utanför den ordinarie jakten.

Under den gångna säsongen har som vanligt fasaner och rapphöns varit fridlysta.
För rådjursjakten har dessutom som vanligt gällt ett vuxet djur eller två kid per påbörjat 50 ha, och dessutom har avråtts från bockjakt på våren.
Vissa spår efter vildsvin har observerats på bl a Västra Eknö.

En del av jägarna har som vanligt lagt ut foder (hö och spannmål) för rådjuren. Någon ersättning härför har ej utgått. Paul Eknöland har köpt hem saltstenar som medlemmarna kunnat hämta för utplacering på sina respektive jaktområden. Föreningens grävlings- och minkfällor som förvaras hos Paul Eknöland har dock inte nyttjats i någon större omfattning.

Enligt inkomna rapporter har följande djur fällts under perioden:
Råbock 7 Grävling 5
Råget 3 Kanadagås 12
Rådjurskid 8 Gräsand 2
Fälthare 14 Ringduva 24
Räv 13


För styrelsen
Edvin Engström
Sekr.